March 26, 2023

Visa Séc: Thông tin về đi lại và lưu trú tại Cộng hòa Séc

Thủ tục cấp thị thực quy định tại Bộ luật số 326/1999 Sb, điều luật bổ sung và hiện hành về việc cư trú của người nước ngoài trên lãnh thổ nước Cộng hòa Séc.

Hướng dẫn dành cho khách xin thị thực

Thủ tục cấp thị thực quy định tại Bộ luật số 326/1999 Sb, điều luật bổ sung và hiện hành về việc cư trú của người nước ngoài trên lãnh thổ nước Cộng hòa Séc.

Cơ quan đại diện Cộng hòa Séc giải quyết hồ sơ xin thị thực ngắn hạn. Hồ sơ xin thị thực dài hạn (thị thực trên 90 ngày) do Cơ quan cảnh sát ngoại kiều Cộng hòa Séc giải quyết và xử lý theo thẩm quyền.

Theo điều 51, điểm 2 của Bộ luật nói trên, việc cấp thị thực không phải quyền được quy định theo luật pháp. Trong trường hợp không được cấp thị thực, quyết định này có hiệu lực tối cao và không thể kháng nghị.

Những đương đơn sau khi không được cấp thị thực, có quyền yêu cầu cơ quan đại diện trực tiếp thông báo lý do không cấp thị thực trong phạm vi quy định tại điều 56 Bộ luật nói trên. Theo đề nghị của đương đơn, cơ quan đại diện có thể thông báo lý do không cấp thị thực bằng văn bản.

Sau khi nhận quyết đinh về việc không cấp thị thực, khách có quyền nộp lại đơn mới để xin thị thực, hồ sơ bao gồm các giấy tờ cần thiết. Đương đơn có thể đệ đơn ngày sau khi hồ sơ cũ bị từ chối.

Tất cả thông tin cá nhân ghi trong đơn xin thị thực, theo Bộ luật số 101/2000 Sb và điều luật bổ sung, sửa đổi và hiện hành về việc bảo hộ thông tin cá nhân, những thông tin cá nhân của đương đơn chỉ được cung cấp cho cơ quan thẩm quyền Cộng hòa Séc với mục đích quyết định cấp hoặc không cấp thị thực.

Đương đơn có quyền tiếp xúc với những thông tin cá nhân được thu tập trong quá trình trên, bao gồm quyền sửa đổi thông tin cá nhân hoặc trong trường hợp thông tin được cung cấp không chính xác và không đúng theo mục đích để xử lý hồ sơ, đương đơn có quyền đề nghị giải thích và sửa đổi tình trạng này. Nếu đơn đề nghị của đương đơn được công nhận là chính đáng, cơ quan đại diện có trách nhiệm sửa đổi tình trạng có thiết sót này. Trong trường hợp cơ quan đại diện không chấp nhận đơn đề nghị của đương đơn, đương đơn có quyền trực tiếp gửi đơn đề nghị tới Cơ quan bảo hộ thông tin các nhân Cộng hòa Séc. Và theo nhu cầu cá nhân, nhân viên Phòng Lãnh sự của Cơ quan đại diện sẽ cung cấp thông tin cụ thể vấn đề nói trên.

Địa chỉ liên hệ:
Cơ quan bảo hộ thông tin các nhân Cộng hòa Séc
Pplk. Sochora 27
CZ – 170 00 PRAHA 7
Tel.: +420 234 665 354
Fax: +420 234 665 501
e-mail: posta@uoou.cz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *