March 26, 2023

Visa Đức: Thẩm tra giấy tờ cá nhân

Việc chứng thực giấy tờ của Việt Nam đã được Bộ Ngọai giao Đức đồng ý chấm dứt. Trong những trường hợp cần thiết, các Cơ quan có thẩm quyền của Đức có thể yêu cầu Tổng Lãnh sự quán Đức tại Tp. Hồ Chí Minh tiến hành thẩm tra tính chính xác của hình thức và nội dung một số giấy tờ Việt Nam

Thông tin hướng dẫn về việc Thẩm tra giấy tờ cá nhân

>>Hướng dẫn về việc Thẩm tra giấy tờ cá nhân [pdf, 166,92k]
 >>Merkblatt Urkundeüberprüfung (deutsch) [pdf, 121,03k]

Mẫu các lọai giấy tờ thẩm tra

>>Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người mang quốc tịch Đức đang sống tại Việt Nam [pdf, 90,84k]
 >>Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người Việt Nam [pdf, 96,77k]
 >>Giấy ủy quyền cho luật sư thẩm tra [pdf, 101,54k]
 >>Cam kết về việc đăng ký khai sinh trễ hạn / Đăng ký lại [pdf, 95,94k]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *